2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of partial shading patterns and degrees of shading on total Cross-Tied (TCT) photovoltaic array configuration 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 5th International Conference on Energy and Environment Research, ICEER 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Science and Engineering Institute (SCIEI) 
     สถานที่จัดประชุม Czech Republic 
     จังหวัด/รัฐ Prague 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 27 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 153 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 35-41 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Effect of partial shading on PV modules is simulated. Three standard configurations of PV array consisting of series-parallel (SP), bridge-linked (BL), and total cross-tied (TCT) are studied. Nine PV panels are arranged in 3x3 array. The suitable solar radiation level to start reconfiguring the PV array according to shading pattern is investigated. Partial shading of 1, 2 and 4 panels in 9 are simulated. From the simulation results, it is found that the reconfiguration of PV arrays may not increase the power output higher than 5% when there are shaded greater than 50% of the total area. Therefore, it is unnecessary to reconfigure the PV array. Conversely, if shaded area is less than 50% reconfiguring can improve the power output. Moreover, different shading patterns provide different power outputs even if the shaded areas are equal and the points to start reconfiguring the array are different for various shading patterns. 
ผู้เขียน
605040066-6 นาย ชยุตม์ ทับนิยม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
595040084-3 นาย วัชรินทร์ ใจเดียว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0