2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ MaxEnt modeling of soil-transmitted helminth infection distributions in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Parasitology Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Berlin Heidelberg 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า DOI: 10.1007/s00436-018-6048-7 
     บทคัดย่อ Infections due to soil-transmitted helminths (STHs), i.e. Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, hookworms and Strongyloides stercoralis, are widely distributed in tropical and subtropical areas in which approximately 1.5 billion people are infected. A clear understanding of the epidemiology and distribution of diseases is an important aid for control and prevention. The aim of our study was to identify the effects of environmental and climatic factors on distribution patterns of STHs and to develop a risk map for STH infections under current environmental and climate regimes in Thailand. Geographical information systems (GIS), remote sensing and Maximum Entropy (MaxEnt) algorithm software were used to determine the significant factors and to create predictive risk maps for STH infections in Thailand. The disease data from Thailand covered the years from 1969 to 2014, while environmental and climatic data were compiled from the Worldclim database, MODIS satellite imagery, Soilgrids and ISCGM. The models predicted that STHs occur mainly in southern Thailand. Mean annual precipitation was the factor most affecting the current distribution of A. lumbricoides, T. trichiura and S. stercoralis. Land cover class was main predictor for distribution of S. stercoralis and important for hookworms. Altitude was the dominant factor affecting the distribution of hookworms, and mean temperature of the wettest quarter was significantly associated with A. lumbricoides distribution. A predicted distribution map of STHs to identify environmental risk factors in Thailand is presented. This work will inform health planning decisions and assist monitoring of STHs at a national level. 
     คำสำคัญ Soil-transmitted helminths, Geographic information system, Remote sensing, Ecological niche modeling, Thailand 
ผู้เขียน
575070004-7 นาย จักรกฤษณ์ ไชยยศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567110005-7 นาย กวินทร์ ถิ่นคำรพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
585070029-2 น.ส. ขนิษฐา ประทุมชาติ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575070024-1 น.ส. ชนิสฬา เสรีวงษ์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
537070017-8 น.ส. กุลวดี สุวรรณไตรย์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0