2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2286-7910 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้องค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 จากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจำนวนทั้งสิ้น 360 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม M-plus 7.0 ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้องค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจำนวน 49 ตัวบ่งชี้มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กล่าวคือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% ค่าดัชนีกลมกลืนของโมเดลการวัดตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่า ( χ2) = 66.068, ค่า (Df) = 59, ค่า (P-Value) = 0.246, ค่า (RMSEA) = 0.018, ค่า(SRMR) = 0.021, ค่า (CFI) = 0.998, ค่า (TLI) = 0.997 องค์ประกอบหลักจำนวน 4 องค์ประกอบ มีค่าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยจำนวน 14 องค์ประกอบ มีค่าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 ทุกองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้จำนวน 49 ตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 
     คำสำคัญ องค์การนวัตกรรม, ตัวบงชี้, สถานศึกษา 
ผู้เขียน
595050138-0 นาย สิทธิชัย สุนทรพินิจ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0