2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ aromatizable androgen, non aromatizable androgen และ aromatase inhibitor ต่อการเหนี่ยวนำเปลี่ยนเพศแม่พันธุ์ปลาไหลนา (Monopterus albus)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     ISBN/ISSN 1905-7393 
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า
     บทคัดย่อ การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ aromatizable androgen (17α-methyl testosterone; MT), non aromatizable androgen (17α-methyldihydrotestosterone; MDHT) และ aromatase inhibitor (fadrozole hydrochloride) ต่อการเหนี่ยวนำเปลี่ยนเพศแม่พันธุ์ปลาไหลนา แบ่งการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1) ฉีดสารละลาย absolute ethanol: vegetable oil อัตรา 1: 10, 2) ฉีดฮอร์โมน MT, 3) ฉีดฮอร์โมน MDHT, 4) ฉีดฮอร์โมน MT ร่วมกับ fadrozole hydrochloride ระดับความเข้มข้น 1 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กรัม และ 5) ฉีดสาร fadrozole hydrochloride โดยชุดการทดลองที่ 2-5 ฉีดฮอร์โมนหรือสารที่ระดับความเข้มข้น 40 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กรัม เลี้ยงแม่พันธุ์ปลาไหลนาเป็นระยะเวลา 90 วัน สุ่มแม่พันธุ์ปลาไหลนาแต่ละชุดการทดลองมาศึกษาจุลกายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์และวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนเพศ (testosterone, 17β-estradiol และ 11-ketotestosterone) ทุก 45 วัน ผลการศึกษาพบการฉีดฮอร์โมน MT (aromatizable androgen) ที่ระดับความเข้มข้น 40 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กรัม ร่วมกับ fadrozole hydrochloride (aromatase inhibitor) ที่ระดับความเข้มข้น 1 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กรัม มีประสิทธิภาพเหนี่ยวนำเปลี่ยนเพศแม่พันธุ์ปลาไหลนาให้มีระบบสืบพันธุ์เพศผู้ดีที่สุด โดยตรวจพบเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ทุกระยะ คือ spermatogonia, spermatocyte, spermatid และ spermatozoa 
     คำสำคัญ แม่พันธุ์ปลาไหลนา, Monopterus albus, เปลี่ยนเพศ, ฮอร์โมนแอนโดรเจน 
ผู้เขียน
557030013-2 นาย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0