2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of order pattern frequency analysis using the copula method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasetsart University 
     ISBN/ISSN ISSN : 2452-3151 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ chicken processing, chicken size, copula, food supply chain, order frequency and voluminosity 
ผู้เขียน
557030004-3 นาย สมคิด นาพรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0