2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improved Results on Delay-range-dependent Robust Stability Criteria of Uncertain Neutral Systems with Mixed Interval Time-varying Delays 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IAENG International Journal of Applied Mathematics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The International Association of Engineers (IAENG) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ uncertain neutral system, LyapunovKrasovskii functional, linear matrix inequality, model transformation, interval time-varying delay 
ผู้เขียน
587020017-3 นาย ภีระพงพัฒน์ สิงห์คิบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0