2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A review of implementing lesson study with mathematics student teacher 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th world association of lesson studies international conference2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University and World Association of Lesson Studies 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2558 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 107 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
567050007-6 นาย วีระศักดิ์ แก่นอ้วน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0