2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Study risk behavior of motorcyclists on Mittraphap Road in Khon Kaen, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 11th atrans annual conference: young researcher’s forum 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ASAIN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 
     สถานที่จัดประชุม Radisson Blu Plaza Hotel, Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 สิงหาคม 2561 
     ถึง 24 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 59-67 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study aims to study the risk behaviors of motorcyclist on Mittraphap Road in Khon Kaen, Thailand. The questionnaire exploring risk behaviors of motorcyclist (52 risk behaviors), was developed. The questionnaire was distributed to motorcyclists (N = 459). Data analyze by using Exploratory Factor Analysis (EFA).The results found that the most frequent risk behavior of motorcyclists are “Deliberately drive too speed on the open road, Deliberately drive too fast to overtake, Accelerate when approaching a traffic light at a green/yellow phase, Talking with friends who drive parallel or riding pillion, Not noticed the road surface is broken and Non-wearing a helmet”. In addition, the results from the EFA analysis 12 new variables ( KMO = 0.929 , p = 0.000) are “Aggressive Driving, Decision Errors, Lapses, Speed, Traffic Violations, Internal Distraction, Mobile Phone Usage, Inattention, Speed Violation, Helmet Usage, Control Errors, Improper Lookout”. However, these risk behaviors can change by traffic engineering and law enforcement. The results of this study will be presented to relevant agencies. For road safety plan on road at Khon Kaen Urban. 
ผู้เขียน
615040097-6 นาย ณัฐวัตร ราษี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
597040005-9 นาย เจษฎา คำผอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best Paper and Presentation Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ASAIN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 24 สิงหาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0