2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An exploration of approach for collaboratively plans with lesson study team in student interns’ practicum  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Nagoya University, Japan and the World Association of Lesson Studies (WALS)  
     สถานที่จัดประชุม Nagoya University 
     จังหวัด/รัฐ Nagoya 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 26 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 10 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Initial teacher preparation program has closely link and has a great impact for quality of teacher (Inprasitha, 2013; Sowder, 2007) Inprasitha (2010) proposed the framework for teacher education program of Mathematics Education, Khon Kaen University which immediately linked between pre-service and in-service teacher program by Lesson Study (Inprasitha, 2015). In last year of Mathematics Education program, student interns teaching practices with lesson study incorporating open approach at schools project of the students’ mathematical higher thinking development project in northeastern of Thailand, consist of lesson study team in weekly cycle (Changsri, 2012, Thinwiangthong, 2012). The context of study was student interns’ practicum at Ubonratchathani province based on project school. There were 6 schools and 6 lesson study teams. The purpose of this study was to explore the differences in approach for collaboratively plan with lesson study teams. Target groups were 13 student-interns from Mathematics Education program, Khon Kaen University. The data collected by participant observation, group and individual interviewing. Data were analyzed using content analysis and grouping the practice for improving lesson plans through the umbrella of Lesson Study based on Inprasitha (2010). The results of the study were as follows: there were several approaches for collaboratively plan. Participants for collaboratively plan the lesson can be classified into 3 sessions. 1) Student intern collaboratively plan with mentor teacher, 2) Student intern collaboratively plan with student interns as peers same school, 3) Student intern collaboratively plan with student interns from other schools and 4) They joined to plan the lesson at the faculty with peers and lecturers as adviser. They collaborative analysis mathematics textbook in order to identify aim of lesson and anticipate students' ideas and students' difficulty. They compared students' ideas crossed school with peer through social media such as Facebook and Skype. The mentor teachers provide information about how students' response to problem situation.  
ผู้เขียน
567050007-6 นาย วีระศักดิ์ แก่นอ้วน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0