2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัญหาในการบริหารต้นทุนในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
     สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
     จังหวัด/รัฐ นครนายก 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 20 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 23 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 142 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อระบุปัญหาในการบริหารต้นทุนของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ การวางแผนบริหารต้นทุน การประมาณราคา การจัดทำงบประมาณ และการควบคุมต้นทุน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีจำนวน 12 ท่าน คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารงานก่อสร้างของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมมากกว่าร้อยละ 50 จากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการบันทึกเสียงและจดบันทึกสนาม (Field note) จากนั้นทำการถอดเทปโดยละเอียดแบบคำต่อคำ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจำแนกชนิดข้อมูล (Typology analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณโครงการมากที่สุด คือ ช่วงวางแผนการบริหารต้นทุน โดยมีปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานก่อสร้างในช่วงก่อสร้างของโครงการเป็นสำคัญ 
ผู้เขียน
595040056-8 นาย วุฒิพงษ์ กุศลคุ้ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0