2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Expression of progesterone receptor protein in the ovine uterus during the estrous cycle: Effects of nutrition, arginine and FSH 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Theriogenology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 108 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 7-15 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Sheep, Plane of nutrition, Estrous cycle, Uterus, FSH, Progesterone receptors 
ผู้เขียน
547030004-2 น.ส. อารีย์ ไกรสูรย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0