2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Designing a Hard Disk Drive Kinetic Air Particle Detachment System Using Finite Element Analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ENGINEERING JOURNAL 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 
     ISBN/ISSN 0125-8281 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 22 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 65-81 
     บทคัดย่อ This study investigates the use of kinetic air nozzle jet based cleaning system to purge unwanted particulate contaminants from HSA (head stack assembly) prior to assembly of the HSA into a finished hard drive. Technical, economic and environmental challenges have caused cleaning process development to shift away from chemical cleaning towards dry cleaning, while ensuring high particle removal efficiencies, reduced material loss and other damage. Finite element analysis was used to study the detachment of deposited particles using turbulent air flows and then this numerical model was used to design a better cleaning system. Experimentation was performed to determine the effectiveness of system and specification parameter such as nozzle design, distance of nozzle to target, angle and pulse. Removal of the contaminants was measured using an optical particle counter (OPC) to quantify the number and types of particles by using digital image analysis. The results showed that an air particle purge cleaning process can perform well for surface cleaning. The particle removal efficiency of air cleaning and purging increases with elapsed time and it is correlated to critical set up parameters, such as pressure, velocity, pulse interval and cleaning duration. The optimal velocity was determined to ensure no mechanical damage to the HSA. The removal efficiency for submicron-sized contaminants was observed to be highly correlated to drag force. Successful development of this type of this system could provide significant benefits for improving the process of particle cleaning, which can result in higher product reliability. 
     คำสำคัญ Air flow, particle, hard disk drive, particle counter, CFD, finite element. 
ผู้เขียน
597040040-7 น.ส. นวลพรรณ ใจงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0