2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Exploratory factor analysis of parental behaviors for preventing childhood caries in rural Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 101 
     ฉบับที่ Supplement 
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า
     บทคัดย่อ Background and Objective: Dental caries is still a major health problem in pre-school children, especially in rural areas of Thailand. In early childhood caries (ECC), parents provide the total care for a child's oral hygiene. Thus, the parents' role is essential for preventing tooth decay in pre-school children both with and without cleft lip and palate. The purpose of this study was to develop the factors that characterize parental behaviors in oral hygiene for the pre-school children. Material and Method: Exploratory factor analysis was used to test the relationships between the parental behaviors in oral hygiene for the pre-school children and factors from health belief model and from social learning cognitive theory. Results: The 5 factors found to be related with one another in the analysis, including the child's oral hygiene, the parental behaviors modification in oral hygiene for the pre-school children, parental belief in oral care, parental perception of personal ability, and parental oral hygiene knowledge. These 5 factors were measured by the 14 observation variables, which can be explained with the variance at 68.98%. In addition, food choices and social support were not indicative of oral care practice. Conclusions: The factor loading can be used to analyze the causal relationships between parental oral hygiene practices and pre-school children oral hygiene. These factors will help to determine the patterns of oral care for all preschool children both with and without the cleft palate at an early age. 
     คำสำคัญ Early childhood caries, Parental behavior, Causal relationship 
ผู้เขียน
587070012-3 นาย สุภัทรญาณ ทองจิตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0