2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อนมสดจืดของร้านกาแฟกรณีศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น Inventory model for ordering fresh milk of a coffee shop case study inKhonKaen province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9” “การเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
     จังหวัด/รัฐ สุรินทร์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2561 
     ถึง 31 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 274-281 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบวัสดุคงคลังของนมสดจืด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการชงเครื่องดื่มในร้านกาแฟกรณีศึกษา ที่จัดซื้อจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดขอนแก่น โดยต้นทุนรวมวัสดุคงคลังของนมสดจืดประกอบไปด้วย ต้นทุนการสั่งซื้อ ต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุนการขนส่ง การพยากรณ์ปริมาณความต้องการนมสดจืดด้วยรูปแบบการพยากรณ์ตามอนุกรมเวลาที่ให้ค่าความแตกต่างสัมบูรณ์เฉลี่ยต่ำที่สุดคือรูปแบบการปรับเรียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบแนวโน้ม (Moving Average with Linear Trend) เมื่อพารามิเตอร์จำนวนเดือนที่เคลื่อนไปข้างหน้า (M) เท่ากับ 8 จากนั้นนำค่าพยากรณ์ไปแทนในรูปแบบวัสดุคงคลังที่สร้างขึ้นเพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สุด ระยะห่างระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่เหมาะสม และจำนวนครั้งการสั่งซื้อที่เหมาะสมในแต่ละเดือน ผลการวิจัยพบว่าต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยของนมสดจืดตามรูปแบบปัจจุบันและรูปแบบวัสดุคงคลังที่นำเสนอแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยรูปแบบวัสดุคงคลังที่นำเสนอสามารถลดต้นทุนรวมวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยจากรูปแบบปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 19.24 สำหรับปริมาณวัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลี่ยของนมสดจืดตามรูปแบบปัจจุบันและรูปแบบวัสดุคงคลังที่นำเสนอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบวัสดุคงคลังที่นำเสนอสามารถลดปริมาณวัตถุดิบคงเหลือโดยเฉลี่ยจากรูปแบบปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 15.63 
ผู้เขียน
575040050-8 น.ส. วราภรณ์ วโรรส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล ชนะเลิศ ผลงานวิจัยกลุ่มวิศวกรรมศาสตรฺ์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 30 สิงหาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0