2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluation of praziquantel treatment by urine antigen assay in opisthorchiasis  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 14th International congress of parasitology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICOPA 2018 Korean Organizing committee 
     สถานที่จัดประชุม EXCO, Daegu, South Korea 
     จังหวัด/รัฐ Daegu 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 สิงหาคม 2561 
     ถึง 24 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 14 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 154 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
587070026-2 น.ส. ชนิกา วรสิษฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537100002-6 น.ส. ชมพูนุท วังบุญ
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0