2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cytotoxicity of the Mallotus repandus extract and its active constituent bergenin on human HepG2 cells  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมสยามธาราเพลส 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 สิงหาคม 2561 
     ถึง 31 สิงหาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 49 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Mallotus repandus (Willd.) Muell. Arg. or Ko-Klan (in Thai) has been basically used in Thai traditional medicine for treatment of inflammation. Bergenin is a major active constituent of M. repandus which possesses pharmacological activities including anti-oxidant, hepatoprotective, and anti-inflammatory activities. However, only few studies on toxicity of bergenin and M. repandus are reported. The present study aimed to evaluate cytotoxicity of the aqueous extract of M. repandus stem and bergenin in HepG2 cells. HepG2 cells were seeded in a 6-well plate (5 x 105 cells/well) before treatments with the extract (250, 500, and 1,000 g/ml) or bergenin (37.5, 75, 150, and 300 M) for 24 hours. Cellular injury biomarkers: lactate dehydrogenase (LDH), aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), and malondialdehyde (MDA) and antioxidant status biomarkers: total glutathione (GSH) content, and superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) activities were determined. %LDH toxicity includes the AST, ALT, and MDA levels were unchanged after treating the HepG2 cells with all doses of the extract and bergenin. Likewise, all treatments of HepG2 cells with either the extract or bergenin did not deplete the total GSH content, and decrease the SOD and CAT activities, comparable to the control. In conclusion, all doses of the M. repandus extract and bergenin did not exhibit cytotoxicity to HepG2 cells; neither cell injury nor antioxidant status were disturbed. Therefore, this study provided the non-toxic dose range of the M. repandus extract and bergenin,which might be useful for further development of the M. repandus-contained health product. 
ผู้เขียน
607150008-1 น.ส. ยลดา ศรีเศรษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล The third prize for poster presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 31 สิงหาคม 2561 
แนบไฟล์
Citation 0