2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักในโปรแกรมการผลิตครูตามมุมมองของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้ดำเนินการภายใต้บริบทโปรแกรมการผลิตครู โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมหลักทางการศึกษาในโปรแกรมการผลิตครู สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 124 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รับรู้การปลูกฝังค่านิยมหลักผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรม ทั้งในสถานะผู้ทำกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รับรู้ว่า 1) การร่วมกันวางแผนและการสะท้อนผลร่วมกัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นฝ่ายงาน และการทำงานร่วมกับเพื่อนในชั้นปีเดียวกัน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เรียนรู้ค่านิยมการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น 2) การร่วมกันแก้ปัญหาจากการจัดกิจกรรม การยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่นจากการวางแผนและการสะท้อนผลการจัดกิจกรรม การเคารพความคิดที่แตกต่าง ช่วยสนับสนุนให้เรียนรู้ค่านิยมการเป็นผู้มีใจกว้าง 3) การช่วยเหลือ การอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาที่รุ่นพี่หรือรุ่นน้องเป็นผู้จัดกิจกรรมหลัก รวมทั้งการให้คุณค่ากับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เรียนรู้ค่านิยมการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 4) การดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมมีการวางแผนงานอย่างละเอียดและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากแผนการ การอดทนรอฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงการให้คุณค่ากับการสะท้อนผลเพื่อการปรับปรุงการจัดกิจกรรม เป็นแนวทางที่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษารับรู้ว่าช่วยให้เกิดการเรียนรู้ค่านิยมการให้คุณค่ากับกระบวนการทำงาน  
     คำสำคัญ ค่านิยมหลัก โปรแกรมการผลิตครู การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ผู้เขียน
567050007-6 นาย วีระศักดิ์ แก่นอ้วน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0