2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Batch butanol fermentation from sugarcane molasses integrated with gas stripping system: Effect of sparger types and gas flow rates 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Research and Technology Transfer Affairs Division of Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 23 
     เดือน October - December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ High butanol levels inhibit microbial metabolism and acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentation. Gas stripping is a simple technique to separate solvents from a fermentation broth, which can improve butanol production during fermentation. Sparger types in gas stripping systems may affect the liquid-gas mass transfer. The aim of this study was to investigate the effects of sparger types (porous, ring and nozzle designs) and gas flow rates in a gas stripping system on butanol production from sugarcane molasses by Clostridium beijerinckii TISTR1461 in a batch fermentation. The gas stripping was started after 24 h of the fermentation, and the gas hold-up values were used to calculate the liquid-gas mass transfer for the gas stripping system. Results showed that a maximum cumulative butanol concentration (15.33 g/L) and butanol productivity (0.21 g/L.h) were achieved using a ring sparger at a gas flow rate of 1.0 L/min. Under these conditions, the gas hold up value (0.010) was maximal. The lowest cumulative butanol concentration (13.17 g/L) and butanol productivity (0.18 g/L.h) were obtained using a nozzle sparger, corresponding to a minimal gas hold up value of 0.003. In conclusion, the results demonstrated that the higher the gas hold up, the better the gas-liquid mass transfer attained. The fermentation using the gas stripping system increased the butanol concentration by approximately 44% compared to that of a fermentation without gas stripping.  
     คำสำคัญ butanol fermentation; Clostridium beijerinckii; gas hold up value; gas stripping system; sparger type 
ผู้เขียน
595160009-8 นาย ธนวัฒน์ ธนาพรสิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0