2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of salinity stress on some physiological traits in gac (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 
     ถึง 24 มกราคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 45 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 255-260 
     Editors/edition/publisher บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร 
     บทคัดย่อ The objective of this study was to determined effects of salinity stress on some physiological characteristics in gac. Gac seedling were grown for 2 months and then irrigated with 0, 50, 100, 150 and 200 mM NaCl. Seedlings were subjected to salinity stress for 2 months. The results showed that salinity stress have no effect on total sugar content and SOD activity. However, 200 mM NaCl increased GPX and CAT activities but reduced chlorophyll content compared to other groups. Increasing NaCl concentration resulted in higher electrolyte leakage, especially in 200 mM. It is, therefore, concluded that gac can be grown in soil that have NaCl concentrations no more than 150 mM indicated by maintaining of chlorophyll content, electrolyte leakage and antioxidant enzyme activities. 
ผู้เขียน
585020103-6 น.ส. ฐิติวรรณ จำปา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0