2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of valproic acid on morphology and function of rat seminal vesicle  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 41th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
     สถานที่จัดประชุม โรงเเรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ 
     จังหวัด/รัฐ จ.เพชรบุรี ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 25 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 62 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 370-372 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
595070022-7 น.ส. ศรัญญา ทองพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
577070005-9 นาย จาตุรณต์ บุรวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070006-8 นาย อภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587070002-6 นาย ชาญวิทย์ มณีนิล
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0