2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การลดต้นทุนการขนส่งด้วยวิธีการลดการขนส่งเที่ยวเปล่า 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กันยายน 2561 
     ถึง 7 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 623-629 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยการลดการขนส่งเที่ยวเปล่า ซึ่งศึกษาการขนส่งสินค้าเที่ยวกลับของบริษัทกรณีศึกษาระหว่างศูนย์กระจายสินค้าถึงคลังสินค้าจังหวัดและบริษัทภายนอกจำนวน 29 แห่ง ด้วยรถบรรทุกที่แตกต่างกัน 5 ประเภท โดยสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการจัดการขนส่งหรือตัวแบบกำหนดการขนส่งแบบจำลองเครือข่ายการไหลที่เกิดต้นทุนน้อยที่สุด ซึ่งดำเนินการบนโปรแกรมสำเร็จรูป LINGO 11.0 ในการแก้ปัญหานี้ จากการศึกษางานวิจัยพบว่าต้นทุนการขนส่งลดลงจาก 134,858.5 บาทต่อวัน เป็น 82,698.4 บาทต่อวัน กล่าวคือต้นทุนการขนสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาลดลง 52,160.10 บาทต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.68 
ผู้เขียน
575040087-5 นาย สานิตย์ ปัตตะเน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
597040032-6 นาย นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0