2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Trichoderma polialthiae sp. nov., an endophytic fungus from Polyalthia debilis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Phytotaxa 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Magnolia Press, Auckland, New Zealand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 371 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 273-282 
     บทคัดย่อ A new species of endophytic fungi, Trichoderma polyalthiae, was isolated from stems of Polyalthia debilis in Ubon Ratchatani Province, Thailand. Trichoderma polyalthiae was distinguished from closely related species by its molecular and phenotypic characteristics. Based on multigene phylogenetic analyses of the internal transcribed spacer region, translation elongation factor 1-α, and RNA polymerase subunit II gene sequences, T. polyalthiae formed a distinct clade. Morphologically, T. polyalthiae can be distinguished from closely related taxa by its growth rates, diffusing of pigment into agar, and hyaline conidia and production of chlamydospores. 
     คำสำคัญ fungal endophyte, new species, phylogeny, taxonomy 
ผู้เขียน
575020044-5 น.ส. เกษราภรณ์ นวลแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0