2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The student's perspective on Information and communication technology management to support open education of Rajabhat universities 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ICIE2017 The 3rd International Conference on Innovation in Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Institute for Innnovation Learning Mahidol University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Mahidol University 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 25 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 74 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607080034-9 น.ส. ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0