2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเสียด้วยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การลดความสูญเสียด้วยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จังหวัดขอนแก่น ชนะชล ทับวิชิน และ ปณัทพร เรืองเชิงชุม * บทคัดย่อ กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะมีความสำคัญต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า หากการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าหยุด จะทำให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้า การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ตลอดจนวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสีย รวมถึงเสนอแนวทางการลดความสูญเสียด้วยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ โดยศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 20 คนที่โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จังหวัดขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิพาเรโต้ การประเมินความเสี่ยง เมตริกซ์เหตุและผล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) และผังแสดงความสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่าความสูญเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะมาจากการหยุดผลิตของกิจกรรมเผาไหม้ขยะ เมื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ พบว่าเครื่องจักรประเภท Reverse และ Forward Stepping grate เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสีย เมื่อนำผลไปวิเคราะห์หาทางลดความสูญเสียด้วยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ พบว่า แนวทางเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบระยะห่างของเกจบาร์ แนวทางติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิใต้ห้องเผาไหม้แบบต่อเนื่อง และแนวทางตรวจสอบระบบการทำงานของ Cleaning Fan ทุก 2 ชั่วโมง เป็นแนวทางที่สามารถลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะจาก ร้อยละ 8.4 เหลือเพียงร้อยละ 0.55 หรือคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียที่ลดลงได้ถึง 19.08 ล้านบาท ผลจากการวิจัยนี้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
     คำสำคัญ การลดความสูญเสีย , การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ , กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 
ผู้เขียน
595740195-5 นาย ชนะชล ทับวิชิน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0