2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอยในโซ่อุปทานของกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก (Reduction Waste from the waiting in the supply chain of laboratory diagnostic procedures in clinical chemistry) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่ 18 
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอคอย โซ่อุปทาน กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมีคลินิก ระบบ IDEF สาธารณสุข 4.0 
ผู้เขียน
595740236-7 น.ส. ประภาพรรณ ศรีมันตะ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0