2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยวิธีสุนทรียสาธก กรณีศึกษา หจก.รุ่งทรัพย์คอนกรีต 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 205-210 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยวิธีสุนทรียสาธก กรณีศึกษา หจก.รุ่งทรัพย์คอนกรีต เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่กับการศึกษาเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์คือใช้สุนทรียสาธก (Appreciate Inquiry :AI) ในการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของพนักงานทั้งหมด 11 คนเพื่อนำประสบการณ์บวกมาช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระบวนการที่ใช้ในการศึกษาคือแบบจำลอง 4D-Cycle รูปแบบการใช้จะเป็น 1.การค้นหา(Discovery) เป็นการหาประสบการณ์บวกของเรื่องที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข 2. การวาดฝัน(Dream) สิ่งที่วาดฝันอยากจะให้เกิดการพัฒนาขึ้นของพนักงาน 3. การออกแบบ(Design) วิธีการที่จะทำให้บรรลุสิ่งที่วาดฝัน 4. การดำเนินการ(Destiny) การปฏิบัติการจริงตามโครงการที่ออกแบบ ผลการศึกษาพบว่าพนักงานของหจก.รุ่งทรัพย์คอนกรีต สามารถนำประสบการณ์บวกจากการทำงานมาปรับใช้ในทางปฏิบัติได้  
ผู้เขียน
595740200-8 นาย ชัยวัฒน์ บุญพัฒนสุนทร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0