2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการบริการส่วนห้องพักของโรงแรมพาราไดซ์ อุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 573-577 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและองค์ประกอบของการบริการส่วนห้องพักของโรงแรมพาราไดซ์ อุดรธานี โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำแนกออกเป็น 8 ด้าน ตามหลักการส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ห้องพักต้องสะอาด ด้านราคา พบว่า จะต้องมีการกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ลูกค้าจะต้องหาข้อมูลของโรงแรมได้ง่าย ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ต้องมีการมอบส่วนลดให้ลูกค้า ด้านบุคลากร พบว่า พนักงานต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ต้องสามารถเดินทางได้สะดวก ด้านกระบวนการ พบว่า การเช็คอิน-เอ้าไม่ยุ่งยาก และด้านคุณภาพการบริการ พบว่า ต้องบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ พบว่า จำแนกได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริการอย่างมีคุณภาพ ด้านเอกลักษณ์เฉพาะของโรงแรมและความคุ้มค่าจากการใช้บริการ ด้านความเป็นมืออาชีพของพนักงาน ด้านส่งเสริมการขายด้วยการเป็นสมาชิกของโรงแรม และด้านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถอธิบายการบริการส่วนห้องพักของโรงแรมพาราไดซ์ อุดรธานี ได้ร้อยละ 63.77 
ผู้เขียน
595740208-2 น.ส. ณัฐธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0