2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มยอดขายรถยนต์ NISSAN X-TRAIL ของบริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด ในเขตจังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัฒกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 890-893 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ NISSAN X-TRAIL และเพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มยอดขายรถยนต์ NISSAN X-TRAIL ของ บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน 7 ราย ที่ซื้อรถยนต์ NISSAN X-TRAIL ในปี พ.ศ.2560 ผลการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ พบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ความสำคัญเกี่ยวราคาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้า จากนั้นนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพแวดล้อมทั่วไป วิเคราะห์การแข่งขัน วิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วนำมากำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มยอดขายรถยนต์ NISSAN X-TRAIL โดยคาดว่าหลังจากการดำเนินการทั้งหมดแล้วบริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด สามารถเพิ่มยอดขายรถยนต์ NISSAN X-TRAIL 4 คัน ภายใน 6 เดือน  
ผู้เขียน
595740163-8 น.ส. เอื้อการณ์ ธีระกนก [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0