2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดลานรับซื้ออ้อยทองพิบูลจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อย ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางะุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 923-928 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดลานรับซื้ออ้อยทองพิบูลจากเกษตรกร ชาวไร่อ้อยรายย่อย ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 400 คน 1) ด้านการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องราคาและแหล่งรับ ซื้ออ้อยจากครอบครัวและญาติพี่น้อง และมีปัจจัยในการตัดสินใจประกอบอาชีพไร่อ้อยเนื่องจากรายได้ดีแต่มีเงินทุนหมุนเวียน ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถขนส่งอ้อยเข้าโรงงานด้วยตนเอง มีการขายอ้อยให้ผู้รับซื้อแบบขายเหมายกแปลง รองลงมาคือขายที่ ลานรับซื้ออ้อยเอกชน เหตุผลหลักที่ตัดสินใจขายอ้อยให้กับผู้รับซื้อคือการซื้อขายง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการตัดสินใจจาก คาแนะนาของผู้มีประสบการณ์ และทาการตัดสินใจด้วยตนเองในการขายอ้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการขายอ้อยมากที่สุดในแต่ละ ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์คือการนัดรับเงินตามเวลาที่กาหนด ด้านราคา คือการจ่ายเงินสด ด้านช่องทางจัดจาหน่าย คือติดต่อซื้อ ขายอ้อยได้สะดวกและใกล้พื้นที่เพาะปลูก ด้านการส่งเสริมการตลาด คือการส่งเสริมพันธุ์อ้อย 2) ด้านการจัดการ มีการจัด องค์กรและพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆและปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 3) ด้านเทคนิค มีการวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งสรุปได้ว่า บ้านกกสะทอน ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นทาเลที่เหมาะสมที่สุด สาหรับเปิดลานรับซื้ออ้อย เพราะมีถนนสายหลักตัดผ่าน การเดินทางขนส่งอ้อยสะดวก และ 4) ด้านการเงิน โครงการที่ ทาการศึกษาในครั้งนี้ใช้เงินลงทุนไปทั้งสิ้น 6,000,000 บาท มีมูลค่าสุทธิอยู่ที่ 907,125.46 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของ โครงการ เท่ากับ 6.91% และมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 4 ปี 2 เดือน 15 วัน จากการวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน จึงสรุปได้ว่าการลงทุน เปิดลานรับซื้ออ้อยทองพิบูล จากเกษตรกรชาวไร้อ้อยรายย่อย ตาบลบ้านตาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความเป็นไปได้ 
ผู้เขียน
595740075-5 นาย ชัยชนะ พัวะทอง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0