2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรับออกแบบตกแต่งภายใน ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางะุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 933-938 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษาความเป็นได้ในการลงทุนธุรกิจรับออกแบบตกแต่งภายใน ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงิน โดยการเก็บรวบรวม ข้อมูลแบบสอบถามจานวน 400 ชุดจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ ด้านการตลาดได้ศึกษาวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป และวิเคราะห์ส่วนประสมทาง การตลาด พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเอื้อต่อการลงทุน และผลจากแบบสอบถามพบว่ามีผู้สนใจใช้บริการออกแบบ ตกแต่งภายในถึงร้อยละ 81 ด้านเทคนิค วิเคราะห์ทาเลที่ตั้งของโครงการ การออกแบบพื้นที่อาคารสานักงาน และเครื่องมือที่ ใช้ในการดาเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการบริหารงานบุคคล การจัดการโครงสร้างองค์กร และการกาหนด ลักษณะเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน และด้านการเงิน พบว่าโครงการมีการลงทุนทั้งสิ้น 380,600 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุด โครงการเท่ากับ 10,700,522 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 1 เดือน 15 วัน อัตราผลตอบแทนในโครงการเท่ากับ 130% ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผู้เขียน
595740081-0 น.ส. ณัฐธิดา ศรีหวัง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0