2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 966-971 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านบริหารจัดการ และด้านการเงิน ทางด้านการตลาดวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนแบ่งการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ผลการศึกษาด้านการตลาดพบว่ามีความเป็นไปได้จากการสัมภาษณ์กับทางร้านค้าและหมู่บ้านจัดสรรโดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในด้านราคา รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ด้านเทคนิคให้ความสำคัญในเรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถผลิตเฟอร์นิเจอร์และมีการเคลื่อนย้ายไม้ได้อย่างถูกต้อง ด้านการบริหารจัดการเป็นธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว และมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีการแบ่งงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างดี โดยพนักงานจะมีการคัดเลือกโดยเจ้าของธุรกิจ และด้านการเงินจากการวิเคราะห์การประมาณการเงินทุนที่ลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 8 ซึ่งจากการศึกษาตลอด 20 ปี พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 19,491,550.06 บาท การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากโครงการลงทุน มีค่าเท่ากับ 22% ระยะเวลาการคืนทุนของการจัดตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้เท่ากับ 6 ปี 8 เดือน 11 วัน ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้น่าลงทุน 
ผู้เขียน
595740227-8 น.ส. นฤมล ดอนบันเทา [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0