2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา : ธุรกิจน้ำว่านหางจระเข้ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 15 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้เพื่อสุขภาพ ทั้งด้านการตลาด การจัดการ เทคนิค และการเงิน โดยใช้แนวคิดสุนทรียสาธกในการศึกษาเพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกจากกลุ่มลูกค้าน้ำว่านหางจระเข้ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 50 คน เพื่อหาจุดร่วมแลจุดโดดเด่น และนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแบบสอบถาม 400 ชุด ผลการศึกษาค้นพบจุดร่วม คือ ผู้บริโภคประทับใจในเนื้อของว่านหางจระเข้ รสชาติอร่อย ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้าน มีการออกแบบโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนาธุรกิจ โดยเลือกขนาดที่ตั้งประมาณ 550 ตารางเมตร ดำเนินงานในรูปแบบเจ้าของคนเดียว โครงสร้างองค์กรแบ่งตามหน้าที่ การเริ่มธุรกิจต้องใช้เงินทุนประมาณ 1,260,000 บาท ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 3 ปี 23 วัน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 26.98 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.22 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 745,689 บาท ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน  
ผู้เขียน
595740053-5 น.ส. กมลชนก ศิริเทพทรงกลด [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0