2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Predictable Maintenance 4.0 by Applying Digital Technology: A Case Study of Heavy Construction Machinery 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 สิงหาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER)  
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (ProQuest) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR)  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 34-46 
     บทคัดย่อ This paper aimed to 1) classify the heavy machinery working process and 2) analyze vibration for the heavy machinery working process (Vibration Monitoring and Analysis) in order to apply the results for future planning of predictable maintenance using heavy machinery. The data was collected from grouping engines through analysis of life expectancy, duties, importance and vibration from 14 heavy machinery pieces, during which value changes were observed that were the causes of deterioration to synthesize the data for predicting maintenance from a smartphone application and analyzing the forecast by finding the appropriate time to inspect heavy machinery. It was discovered that every 15 days and 30 days were the most appropriate times for checking conditions. After preserving machines in good working condition, categorization was carried out by the working processes of different lengths of time, resulting in more accurate preventive schedules that can be constructed by using data checking rather than average number of machine breakdowns. However, the policy was set to maintain heavy machinery as the result of the process from Mean Time between Failure (MTBF) values together with Mean Time to Repair (MTTR) values, which reduce damage by applying 4.0 digital technologies to predict maintenance in heavy machinery.  
     คำสำคัญ Keywords: The Predictable maintenance applying 4.0 digital technologies, Heavy machinery, Vibration monitoring and analysis 
ผู้เขียน
595740136-1 น.ส. วิววิกา กล้าแท้ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0