2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มยอดขายโดยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา เครื่องสำอางแบรนด์พลอยชมพู  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 111 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความประทับใจและประสบการณ์เชิงบวกที่มีต่อการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แบรนด์พลอยชมพูผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพัฒนาแนวทางในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ ซึ่งการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางออนไลน์ แบรนด์พลอยชมพู จำนวน 10 คน และลูกค้าที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์พลอยชมพู จำนวน 40 คน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการสุนทรียสาธก และนำข้อค้นพบมาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจให้ดีขึ้น ผลการศึกษาทำให้ได้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจเครื่องสำอางออนไลน์แบรนด์พลอยชมพู ทั้ง 3 โครงการ คือ โครงการที่ 1 แพ็กเกจสุดคุ้มราคาประหยัด โครงการที่ 2 รับประกันสินค้า ไม่พอใจยินดีคืนเงิน และโครงการที่ 3 ซื้อดีใช้ดี บอกต่อ เมื่อนำโครงการที่ 3 โครงการที่ได้ออกแบบมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ผลที่ได้พบว่า การดำเนินโครงการในแต่ละเดือน ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกโครงการหลังจากนำโครงการไปใช้ โดยเฉพาะโครงการซื้อดีใช้ดีบอกต่อ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด ถึงร้อยละ 40.56 รองลงมาคือ โครงการแพ็กเกจสุดคุ้มราคาประหยัด ร้อยละ 31.84 และโครงการรับประกันสินค้า ไม่พอใจยินดีคืนเงิน ร้อยละ 17.81  
ผู้เขียน
595740138-7 น.ส. ศศิกานต์ แข็งแอ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0