2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มยอดขายเส้นขนมจีน โรงผลิตเส้นขนมจีน พศช. อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 475-480 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ความพึงพอใจ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเส้นขนมจีนจากโรงผลิตเส้นขนมจีน พศช. อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายของโรงงานผลิตเส้น ขนมจีน พศช. อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จานวน 400 คน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป วิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมจีนจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน พศช. อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มากที่สุด คือด้านรสชาติ และราคาเหมาะสมกับปริมาณของที่ได้รับ ให้ความสาคัญกับการมีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ และให้ความสาคัญกับการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิพิเศษ การแต่งกายและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์มีความทันสมัย ให้ความสาคัญกับการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ซึ่งสามารถนาผลการศึกษามาหาแนวทางการเพิ่มยอดขายเส้นขนมจีนจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน พศช. อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 4 โครงการ ดังนี้ 1) ส่วนลดพิเศษ ทำการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักผ่านโซเชี่ยลมีเดีย 2) สะสมครบแต้มรับของรางวัล 3) เส้นสี สั่งได้ 4) จัดทำป้ายโฆษณาและปรับปรุงหน้าร้าน จากแผนดังกล่าวคาดว่าจะสามารถ เพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด คือเพิ่มขึ้น 20% จากปี 2560 
ผู้เขียน
595740179-3 น.ส. กิ่งกาญจน์ แสงใหม่ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0