2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มยอดขายร้านก้อยกาแฟสด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 613-618 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟ2) เพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มยอดขายร้านก้อยกาแฟสด ให้ได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 800,000 บาทโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุดร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยและคุกคาม และการวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคความสำคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีป้ายราคาแสดงชัดเจน พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสการบริการถูกต้องและรวดเร็วการตกแต่งร้านดึงดูดน่าสนใจ นำผลการศึกษามาวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้น ได้แก่ 1) เกี่ยวก้อยกันนะ 2) ใบเสร็จมีค่า อย่าทิ้ง 3) อร่อยถึงบ้านกับก้อยกาแฟสดแผนกลยุทธ์ระยะยาว ได้แก่ 1) ก้อยเพื่อนคุณ 2) มีอะไรบอกก้อยได้ 3) ก้อยคนใหม่...มาละนะ จากแผนดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้านก้อยกาแฟสดเฉลี่ยได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ800,000 บาทในปี 2561 
ผู้เขียน
595740095-9 น.ส. ธนาพร เกียรติบัวใหญ่ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0