2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 944-949 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่จำนวน 400 คน และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ 4 ด้าน ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดพบว่า มีความเป็นไปได้ เนื่องจากมีผู้ต้องการใช้บริการร้านที่จะเปิดใหม่กว่าร้อยละ 65.80 ด้านเทคนิคมีความเป็นไปได้ เนื่องจากสถานที่ตั้งของร้านที่จะเปิดใหม่ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน การก่อสร้างอาคารของร้านเป็นรูปแบบโมเดิร์นทันสมัย ด้านการจัดการมีความเป็นไปได้เนื่องจากมีโครงสร้างการบริหารจัดการไม่ซับซ้อน รวมทั้งมีนำเอาหลักบริหารจัดการคลังสินค้าแบบประหยัดที่สุดและระบบการวางแผนความต้องการวัสดุมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการเงินมีความเป็นไปได้เนื่องจากร้านใช้เงินทุนประมาณ 8,218,800 บาท โดยมีระยะคืนทุน 5 ปี 11 เดือน 16 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 6,277,640.45 บาท และมีอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 13.07 ดังนั้นการลงทุนในการเปิดร้านจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้ของกิจการ 
ผู้เขียน
595740083-6 นาย ณัฐพล หีบแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0