2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 956-960 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Study) ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการประเมินต้นทุนทางบัญชี โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ หรือผลตอบแทนทางสังคม หรือต้นทุนที่สัมผัสไม่ได้ ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมทั้งหมดของปีงบประมาณ 2559 เท่ากับ 50,101,826.05 บาท เป็นต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ 52 ต้นทุนวัสดุร้อยละ 31 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ร้อยละ 6 และต้นทุนค่าเสื่อมราคาของอาคารร้อยละ 12 และ ต้นทุนรวมทั้งหมดของปีงบประมาณ 2560 เท่ากับ 51,305,673.62 บาท เป็นต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ47 ต้นทุนวัสดุร้อยละ 33 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ร้อยละ 8 และต้นทุนค่าเสื่อมราคาของอาคารร้อยละ 12 ของต้นทุนทั้งหมด จึงได้เสนอแนวทางการจัดการด้านต้นทุนเพื่อนำไปสู่การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอให้ 1)มีการจัดทำต้นทุนแรงงานให้ครบถ้วนโดยปัจจุบันเก็บข้อมูลได้ประมาณ 39% 2)ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 3)การบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษา 
ผู้เขียน
595740093-3 นาย ธนวรรธก์ ตั้งใจ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0