2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดรายได้บ้านบุญญรัตน์ รีสอร์ท 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัฒกรรมทางการจัดการระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 469-474 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ(2) เพื่อกำหนดแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายของบ้านบุญญรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลทางด้านพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยได้นำผลการวิเคราะห์มาพิจารณาร่วมกับ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์คู่แข่งของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อกำหนดแผนการตลาดในเพิ่มยอดขายของบ้านบุญญรัตน์ รีสอร์ท ได้แผนการตลาดในระยะสั้นมีแผนการตลาดทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการประชาสัมพันธ์บ้านบุญญรัตน์ รีสอร์ท 2) โครงการบริการใส่ใจลูกค้า 3) โครงการเพิ่มความปลอดภัยทันสมัย 4) โครงการโปรโมชั่นเพื่อลูกค้า ซึ่งในการทำโครงการทั้งหมดนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาท และได้มีการคาดการณ์ในอนาคตถ้าเป็นไปตามเป้าหมายจะสามารถเพิ่มยอดขายในปี 2561 ได้ 15% จากยอดขายในปี 2560 ส่วนด้านแผนการตลาดในระยะยาวจะมีการสร้างความประทับใจ ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือที่ดีแก่รีสอร์ทในด้านของคุณภาพการบริการบรรยากาศความสะอาด การต้อนรับ สิ่งอำนวยความสะดวกราคา รวมไปทั้งมองถึงความต้องการของลูกค้า 
ผู้เขียน
575740115-7 นาย กฤตนนท์ กฤตเวทิน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0