2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดรายได้บ้านบุญญรัตน์ รีสอร์ท 
Date of Distribution 22 September 2018 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัฒกรรมทางการจัดการระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
     Organiser วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 
     Conference Place วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State  
     Conference Date 22 September 2018 
     To 23 September 2018 
Proceeding Paper
     Volume 2561 
     Issue
     Page 469-474 
     Editors/edition/publisher
     Abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ(2) เพื่อกำหนดแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายของบ้านบุญญรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลทางด้านพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยได้นำผลการวิเคราะห์มาพิจารณาร่วมกับ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์คู่แข่งของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อกำหนดแผนการตลาดในเพิ่มยอดขายของบ้านบุญญรัตน์ รีสอร์ท ได้แผนการตลาดในระยะสั้นมีแผนการตลาดทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการประชาสัมพันธ์บ้านบุญญรัตน์ รีสอร์ท 2) โครงการบริการใส่ใจลูกค้า 3) โครงการเพิ่มความปลอดภัยทันสมัย 4) โครงการโปรโมชั่นเพื่อลูกค้า ซึ่งในการทำโครงการทั้งหมดนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาท และได้มีการคาดการณ์ในอนาคตถ้าเป็นไปตามเป้าหมายจะสามารถเพิ่มยอดขายในปี 2561 ได้ 15% จากยอดขายในปี 2560 ส่วนด้านแผนการตลาดในระยะยาวจะมีการสร้างความประทับใจ ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือที่ดีแก่รีสอร์ทในด้านของคุณภาพการบริการบรรยากาศความสะอาด การต้อนรับ สิ่งอำนวยความสะดวกราคา รวมไปทั้งมองถึงความต้องการของลูกค้า 
Author
575740115-7 Mr. KRITTANON KRITTAWETIN [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0