2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์นำเข้าจากประเทศจีน ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับการผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประะชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กันยายน 2561 
     ถึง 23 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 972-977 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งบริษัทจำหน่ำยเครื่องมือแพทย์สำหรับกำรผ่ำตัดช่องท้องผ่ำนกล้องซึ่งนำเข้ำ จำกประเทศจีน ในจังหวัดขอนแก่น มีกำรศึกษำทั้งหมด 4 ด้ำนคือ ด้ำนกำรตลำด ด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรจัดกำรและด้ำนกำร เงิน พร้อมจัดทำแผนกำรดำเนินธุรกิจ โดยทำกำรเก็บข้อมูลจำกกำรแจกแบบสอบถำมให้กับศัลยแพทย์ที่ทำกำรผ่ำตัดช่องท้อง ด้วยกล้อง แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้ำนสำขำศัลยกรรม พยำบำลห้องผ่ำตัดที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำตัดผ่ำนกล้อง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย จัดซื้อของโรงพยำบำล ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 65 รำย ผลกำรศึกษำด้ำนกำรตลำด พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง ธุรกิจ ด้ำนเทคนิค พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง เนื่องจำกที่ตั้งมีทำเลที่เหมำะสม อยู่ติดถนนใหญ่ ที่จอดรถเพียงพอ ด้ำนกำรจัดกำร พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งธุรกิจ โดยโครงกำรมีพนักงำน 5 คน มีกำรคัดเลือกบุคลำกรที่เหมำะสมกับ งำน โดยบุคลำกรจะต้องมีควำมรับผิดชอบ มีทักษะในกำรทำงำน ด้ำนกำรเงิน พบว่ำ โครงกำรใช้เงินลงทุน 1,400,000 บำท มี มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ำกับ 3,705,200 บำท อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน(IRR) เท่ำกับ 42.56 % ระยะเวลำคืนทุน ( PB ) เท่ำกับ 1 ปี 195 วัน หำกพิจำรณำมูลค่ำปัจจุบันสุทธิมีค่ำเป็นบวก ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน รวมถึงระยะ เวลำคืนทุนที่ สั้น จึงสรุปได้ว่ำ กำรลงทุนเปิดร้ำนจำหน่ำยเครื่องมือแพทย์สำหรับกำรผ่ำตัดช่องท้องผ่ำนกล้องซึ่งนำเข้ำจำกประเทศจีน ใน จังหวัดขอนแก่น มีควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน 
ผู้เขียน
585740290-0 นาย บรรจง เตือนวีระเดช [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0