2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์นำเข้าจากประเทศจีน ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับการผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง 
Date of Distribution 22 September 2018 
Conference
     Title of the Conference การประะชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติประจำปี 2561 
     Organiser วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Conference Place มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 22 September 2018 
     To 23 September 2018 
Proceeding Paper
     Volume 2018 
     Issue
     Page 972-977 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งบริษัทจำหน่ำยเครื่องมือแพทย์สำหรับกำรผ่ำตัดช่องท้องผ่ำนกล้องซึ่งนำเข้ำ จำกประเทศจีน ในจังหวัดขอนแก่น มีกำรศึกษำทั้งหมด 4 ด้ำนคือ ด้ำนกำรตลำด ด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรจัดกำรและด้ำนกำร เงิน พร้อมจัดทำแผนกำรดำเนินธุรกิจ โดยทำกำรเก็บข้อมูลจำกกำรแจกแบบสอบถำมให้กับศัลยแพทย์ที่ทำกำรผ่ำตัดช่องท้อง ด้วยกล้อง แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้ำนสำขำศัลยกรรม พยำบำลห้องผ่ำตัดที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำตัดผ่ำนกล้อง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย จัดซื้อของโรงพยำบำล ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 65 รำย ผลกำรศึกษำด้ำนกำรตลำด พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง ธุรกิจ ด้ำนเทคนิค พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง เนื่องจำกที่ตั้งมีทำเลที่เหมำะสม อยู่ติดถนนใหญ่ ที่จอดรถเพียงพอ ด้ำนกำรจัดกำร พบว่ำ มีควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งธุรกิจ โดยโครงกำรมีพนักงำน 5 คน มีกำรคัดเลือกบุคลำกรที่เหมำะสมกับ งำน โดยบุคลำกรจะต้องมีควำมรับผิดชอบ มีทักษะในกำรทำงำน ด้ำนกำรเงิน พบว่ำ โครงกำรใช้เงินลงทุน 1,400,000 บำท มี มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ำกับ 3,705,200 บำท อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน(IRR) เท่ำกับ 42.56 % ระยะเวลำคืนทุน ( PB ) เท่ำกับ 1 ปี 195 วัน หำกพิจำรณำมูลค่ำปัจจุบันสุทธิมีค่ำเป็นบวก ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน รวมถึงระยะ เวลำคืนทุนที่ สั้น จึงสรุปได้ว่ำ กำรลงทุนเปิดร้ำนจำหน่ำยเครื่องมือแพทย์สำหรับกำรผ่ำตัดช่องท้องผ่ำนกล้องซึ่งนำเข้ำจำกประเทศจีน ใน จังหวัดขอนแก่น มีควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน 
Author
585740290-0 Mr. BUNJONG TUANVEERADAJ [Main Author]
College of Graduate Study in Management Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Full paper 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0