2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการสอนที่มีประสิทธิผลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฏาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับบรรยากาศองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 2) ศึกษาระดับการสอนที่มีประสิทธิผลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับการสอนที่มีประสิทธิผลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 4) ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการสอนที่มีประสิทธิผลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 372 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 12 คน และครู จำนวน 360 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation Coefficient) และสร้างสมการการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. บรรยากาศองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ“มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความอบอุ่นและการสนับสนุน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 2. การสอนที่มีประสิทธิผลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ การวิจัยและพัฒนาการจัดการการเรียนรู้และการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการสอนที่มีประสิทธิผลของครูสังกัดทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอนที่มีประสิทธิผลของครูมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คือ ความรับผิดชอบ รองลงมาคือ นโยบายและเป้าประสงค์ที่ชัดเจนของโรงเรียน ส่วนด้านที่มีค่าต่ำที่สุดคือ โครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น 4. บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการสอนที่มีประสิทธิผลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์พบว่ามี 4 ปัจจัย ที่เป็นตัวพยากรณ์การสอนที่มีประสิทธิผลของครูได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความอบอุ่นและการสนับสนุน 3) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ 4) นโยบายและเป้าประสงค์ที่ชัดเจนของโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.796 และร่วมกันพยากรณ์การสอนที่มีประสิทธิผลของครู ร้อยละ 63.4 โดยสามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้1 สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score) = 0.788+ 0.315(X5) + 0.174(X1) + 0.168(X3) + 0.167(X6) สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) = 0.320(X5) + 0.184(X1) + 0.181(X3) + 0.192(X6)  
     คำสำคัญ บรรยากาศองค์การ; การสอนที่ประสิทธิผลของครู  
ผู้เขียน
595050132-2 นาง วชิรญาณ์ ขาวจุ้ย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0