2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ROLE OF NATURAL WETLAND FOR ARSENIC REMOVAL FROM ARSENIC CONTAMINATED RUNOFF. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Environmental Research 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Environmental Research Institute, Chulalongkorn University 
     ISBN/ISSN 2287-075X 
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ V.40 N.3 
     เดือน September-Desember
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า
     บทคัดย่อ The focus of this research was to identify the role of natural wetland system for arsenic removal at the area of Phu Lek wetland located in Loei Province, Thailand. Samples of water, plants, and sediments were collected with their respective sampling numbers of 144, 360, and 144 along the wetland for monthly of 24 months. Arsenic concentration in surface water at the inlet of the wetland was 0.85±0.26 mg/l, and 0.02±0.01 mg/l at the outlet. It appears that the arsenic level in water decreased significantly along the flowing path, with its disappearance efficiency of 98%. The arsenic in sediment was found in the surface of sediment (89.53-356.22 mg/kg) at the inlet of the wetland and it then gradually decreased with the water flowing distance. Plant species were observed in wetland three dominant emergent. The arsenic accumulated in all parts of these three plant species ranges from 0.02-2.37 mg/kg. The arsenic content was found the most in rootlet (0.00-1.27 mg/kg) as compared to foliage (0.00-0.84 mg/kg), leaf stalk (0.00-1.86 mg/kg) , and rhizome (0.00-2.64 mg/kg). The order of their vegetation arsenic contaminated was as follows: Diplazium esculentum > Colocasia esculenta > Lasia spinose. Furthermore, the arsenic entrapment at the rootlet > rhizome > foliage > leaf stalk. Besides, all three plant species show high values of bioconcentration factor (BCF) in rootlet (0.03-1.28), rhizome (0.02-0.93), foliage (0.00-0.84) and leaf stalk (0.00-0.38) but low values of translocation factor (TF) in foliage/rootlet (0.02-0.90) and leaf stalk/rootlet (0.00-0.44). In brief, the arsenic present in the surface water was removed effectively in this wetland system. 
     คำสำคัญ Arsenic; Plants; Wetland; Runoff; Gold mine; Loei  
ผู้เขียน
557040033-0 นาย วัลลภ ทาทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0