2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Arsenic Accumulation in Natural Wetland Located nearby Gold Mine Area 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2013 International Conference on Environmetal Quality Concern, Contral and Conservation 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Kaohsong Marine University 
     สถานที่จัดประชุม National Kaohsong Marine University 
     จังหวัด/รัฐ Kaohsong, Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 4 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 42-43 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Gold mining is one of the potential sources of arsenic distribution into the environment. In the extraction process of gold, arsenic which is the composition of Arsenopyrite is separated and diffused into soil, water, sediment, and further absorbed to plants. Gold mining at Wangsaphung district, Loei province, Thailand (the study gold mine) has come across with the problem of arsenic contamination in the environmental medium. Recently, there was a research carried out in 2010 on arsenic dispersion in soil, water and sediment around the studied gold mine. Based on the preliminary study, it was indicated that arsenic would rather exist in soil than water (Weerasiri et al. 2012). Noting in Weerasiri study, it was found that arsenic level was decreased after passing through the plants grown naturally in the stream. Phytoremediation would possibly taken place in the stream. The previous study has encouraged the further study of arsenic containment in natural wetland. The main purpose of this research is to study the diffused arsenic pollution being naturally treated by natural wetland. To accomplish the main purpose, the study of arsenic accumulation in water, sediment and plant in the natural wetland located down-south nearby the gold mine site. Six sampling stations positioned along the distance of 1.5 km of natural wetland (Figure 1). Water, sediment and plant were collected to determine arsenic content both in dry season (February 2012) and rainy season (July 2012). Samples were collected and determined for arsenic content using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) method. The preliminary study results indicated as followings. 1. Arsenic contents in water at sampling stations 1-5 in both rainy and dry seasons (1.304-0.029 mg/l) exceeded the Standard of 0.01 mg/l, while sampling station 6 of both rainy and dry seasons ( 0.002-0.003 mg/l) did not exceed the Standard. Arsenic content in rainy season was higher than the dry season. Arsenic content was decreased along the stream flow (Figure 2). 2. Arsenic content in sediment mostly exceeded the Standard of 3.9 mg/kg both rainy and dry seasons (27.415-4.375 mg/kg) except sampling stations 5 and 6 in rainy season did not exceed the standard. Arsenic content in sediment more accumulated in dry season than rainy season (Figure 3). 3. Plants that grow well in natural wetland are Colocasia esculenta(L.) Schott war.(Araceae), Diplazium esculentum (Retz.) Swartz.), and Lasia spinosa (L.) Thwaites. Arsenic accumulated in rootlet and rhizome of Colacasia sp. higher than other plants which was 12.587-0.509 mg/kg, 10.212-1.276 mg/kg, and 6.450-0.984 mg/kg respectively. Mostly the arsenic content in plant did not exceed the Standard of 2.0 mg/kg. Accumulation in plant in dry season was higher than in rainy season (Figure 4). In conclusion, the indigenous plants grown in wetland could contain arsenic at somewhat level, implying that phytoremediation taken place in natural wetland. This could lead to arsenic treatment design using wetland existed in the contaminated area.  
ผู้เขียน
557040033-0 นาย วัลลภ ทาทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Best Presentation Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล International Conference on Environmetal Quality Concern, Contral and Conservation 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 3 พฤษภาคม 2556 
แนบไฟล์
Citation 0