2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของความสูงท่อรีฟลักซ์ต่อปริมาณผลได้ของน้ำมันชีวภาพจากไพโรไลซิสกากยางเนียวของน้ำมันยางนา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และวรวนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์ 
     จังหวัด/รัฐ ประจวบคีรีขันต์ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 เมษายน 2561 
     ถึง 27 เมษายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 216-219 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความสูงท่อรีฟลักซ์ต่อปริมาณผลได้ของน้ำมันชีวภาพจากการแปรสภาพยางเหนียว ของน้ำมันยางนาด้วยวิธีไพโรไลซิส ในการไพโรไลซิสนี้ใช้เครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้า และท่อรีฟลักซ์ซึ่งทำจากท่อสเตนเลส ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 นิ้ว สูง 0.9, 1.4, 1.9 และ 2.4 m ในการทดลอง โดยการนำยางเหนียวจากน้ำมันยางนาไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิสที่ ช่วงอุณหภูมิ 490-500 °C ยางเหนียวถูกเผาไหม้ในสภาวะไร้ออกซิเจนภายในเตาปฏิกรณ์ กลายเป็นแก๊สไหลไปที่ชุดท่อรีฟลักซ์และ ควบแน่นกลายเป็นน้ำมันไพโรไสซิส น้ำมันไพโรไลซิสที่ได้นำไปกลั่นที่ช่วงอุณหภูมิ 40-350 °C ผลการทดสอบพบว่าที่ท่อรีฟลักซ์ความ สูง 1.9 m ได้น้ำมันชีวภาพสูงที่สุด 44.27 %wt ที่เหลือคือผลิตภัณฑ์แก๊ส 35.97 %wt และกากตะกอน 19.76 %wt ในส่วนของ น้ำมันชีวภาพคิดเป็นน้ำมันเบา(ช่วงอุณหภูมิกลั่น 40-200 °C) และน้ำมันหนัก(ช่วงอุณหภูมิกลั่น 200-350 °C) 32.79 และ 67.21 %wt ของน้ำมันชีวภาพ ตามลำดับ 
ผู้เขียน
605040001-4 นาย โชคชัย ซุยอุ้ย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0