2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Affecting Greenhouse Gas Production from Organic Rice Farming  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre 
     จังหวัด/รัฐ Udon Thani 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 25 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 31-32 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research was to investigate factors affecting greenhouse gas production such as rice varieties, type of soil, type of rice cultivation, water level in the organic rice farming and to measure GHG emission in the area . The study was conducted in Organic Rice Farming of Hom Mali, Black Glutinous rice and Riceberry in Thung Kula Ronghai area. The results of the study revealed that the main factors that affecting the CH4 emission in rice cultivation are soil series, soil texture and water level used in rice cultivation. Types of rice cultivation and rice varieties showed no statistically difference in CH4 emission. The average amount of CH4 emission in Thung Kula Ronghai area is 3.84-4.13 g/m2/crop which is less than any other reports in Thailand for CH4 emission. CH4 emission in Thung Kula Ronghai is less than 3.5 times when compared with the other organic rice farming in the northeast area. And when compared with chemical rice farming, it was found that CH4 emission in the study area gave less amount than in the northeast area, central area and north area rice farming at 10 times 25 times and 6 times, respectively. In order to reduce the amount of CH4 emission, water level in the rice farming should be kept as low as possible (less than 20 cm.) without affecting the amount of overall production. Moreover, the use of ground cover cropping method to increase soil fertility could help contain organic carbons and reduce the amount of CH4 emission because of the reduction of soil porosity by organic content. With that, related sectors, both the government and private ones, should consider the importance of reducing the amount of released methane in order to lessen the international trade barriers.  
ผู้เขียน
567040055-1 น.ส. ศุภวรรณ ขันโททอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0