2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Stability Effect of Nitrogen Cooperated Titanium (IV) Dioxide on Strongly Structural Properties and Photocatalytic Activities 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม NANOSMAT 
     สถานที่จัดประชุม Gdansk University of Technology 
     จังหวัด/รัฐ Gdansk, Poland 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2561 
     ถึง 14 กันยายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 69 
     Editors/edition/publisher NANOSMAT 
     บทคัดย่อ The titanium dioxide photocatalysts modified with nitrogen (N-TiO2) were synthesized via hydrothermal method by using urea (CH4N2O) as a nitrogen source with various concentrations of dopant. The characterizations of cooperated N-TiO2 were examined by many techniques. The performance of the synthesized N-TiO2 was evaluated by using the decomposition of ciprofloxacin with 20 ppm of initial concentration under UV light illumination. The results revealed that the effect of different concentrations of nitrogen were significant on the structural properties. The WAXS profiles demonstrated that the photocatalysts displayed the strong anatase crystalline phase with increasing the nitrogen concentration. The specific surface area increased when increased the nitrogen content. The bandgap energy of all N-TiO2 samples was determined to be in range 3.11-3.17 eV [1]. The surface morphology revealed the nanorice-like in all samples. The XPS investigation of the photocatalysts showed that the small N 1s peaks on N-TiO2 observed at binding energy 400-402 eV due to chemisorbed molecular of nitrogen or interstitial nitrogen in TiO2 lattice [2]. The photodegradation of ciprofloxacin was performed under UV irradiation. The ciprofloxacin removal percentages were higher than 85% for 3 h under UV illumination in all samples. In addition, the percent degradation of ciprofloxacin was increasing with increased nitrogen content. 
ผู้เขียน
587040037-5 นาย ทศพร สุวรรณเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0