2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antifibrotic effect of xanthohumol in combination with praziquantel is associated with altered redox status and reduced iron accumulation during liver fluke-associated cholangiocarcinogenesis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PeerJ 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร PeerJ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า e4281 
     บทคัดย่อ Cholangiocarcinoma (CCA) caused by infection of the liver fluke Opisthorchis viverrini, (Ov) is the major public health problem in northeast Thailand. Following Ov infection the subsequent molecular changes can be associated by reactive oxygen species (ROS) induced chronic inflammation, advanced periductal fibrosis, and cholangiocarcino- genesis. Notably, resistance to an activation of cell death in prolonged oxidative stress conditions can occur but some damaged/mutated cells could survive and enable clonal expansion. Our study used a natural product, xanthohumol (XN), which is an anti-oxidant and anti-inflammatory compound, to examine whether it could prevent Ov-associated CCA carcinogenesis. We measured the effect of XN with or without praziquantel (PZ), an anti-helminthic treatment, on DNA damage, redox status change including iron accumulation and periductal fibrosis during CCA genesis induced by administration of Ov and N-dinitrosomethylamine (NDMA) in hamsters. Animals were randomly divided into four groups: group I, Ov infection and NDMA administration (ON); group II, Ov infection and NDMA administration and PZ treatment (ONP); the latter 2 groups were similar to group I and II, but group III received additional XN (XON) and group IV received XN plus PZ (XONP). The results showed that high 8-oxodG (a marker ofDNAdamage) was observed throughout cholangiocarcinogenesis. Moreover, increased expression of CD44v8-10 (a cell surface in regulation of the ROS defense system), whereas decreased expression of phospho- p38MAPK (a major ROS target), was found during the progression of the bile duct cell transformation. In addition, high accumulation of iron and expression of transferrin receptor-1 (TfR-1) in both malignant bile ducts and inflammatory cells were detected. Furthermore, fibrosis also increased with the highest level being on day 180. On the other hand, the groups of XN with or without PZ supplementations showed an effective reduction in all the markers examined, including fibrosis when compared with the ON group. In particular, the XONP group, in which a significant reduction DNA damage 
     คำสำคัญ Cholangiocarcinoma, Oxidative stress, DNA damage, Iron, Chemoprevention, Fibrosis 
ผู้เขียน
567070009-0 น.ส. วาสนา จำนงการ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0