2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The successful of finite element to invent particle cleaning system by air jet in hard disk drive 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Publishing 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 113 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Hard Disk Drive manufacturing has faced very challenging with the increasing demand of high capacity drives for Cloud-based storage. Particle adhesion has also become increasingly important in HDD to gain more reliability of storage capacity. The ability to clean on surfaces is more complicated in removing such particles without damaging the surface. This research is aim to improve the particle cleaning in HSA by using finite element to develop the air flow model then invent the prototype of air cleaning system to remove particle from surface. Surface cleaning by air pressure can be applied as alternative for the removal of solid particulate contaminants that is adhering on a solid surface. These technical and economic challenges have driven the process development from traditional way that chemical solvent cleaning. The focus of this study is to develop alternative way from scrub, ultrasonic, mega sonic on surface cleaning principles to serve as a foundation for the development of new processes to meet current state-of-the-art process requirements and minimize the waste from chemical cleaning for environment safety. 
     คำสำคัญ
ผู้เขียน
597040040-7 น.ส. นวลพรรณ ใจงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0